ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между В НИ ЛИМИТЕД, ЕИК 20662776., със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, Варна 9000, бул. “България” 22, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Онлайн Магазин за електроника продукти, наричана по-долу „elmagazino.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика:  В НИ ЛИМИТЕД

Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9000, бул. “България” 22

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9000, бул. “България” 22

Данни за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9000, бул. “България” 22, мейл: office@elmagazino.com

Вписване в публични регистри: ЕИК 20662776

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Онлайн Магазин за ., eлектроника платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет elmagazino.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата www.elmagazino.com

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.elmagazino.com средства за разплащане.

Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата www.elmagazino.com

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата www.elmagazino.com чрез интерфейса на страницата на www.elmagazino.com достъпна в Интернет;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата www.elmagazino.com Интернет;

Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата www.elmagazino.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата www.elmagazino.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.elmagazino.com Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата www.elmagazino.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата www.elmagazino.com

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата www.elmagazino.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата www.elmagazino.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.elmagazino.com

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата www.elmagazino.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.elmagazino.com

Чл. 7. (1) За да използва www.elmagazino.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата www.elmagazino.com, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Поръчване”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата www.elmagazino.com за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата www.elmagazino.com стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата www.elmagazino.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата www.elmagazino.com

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата www.elmagazino.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.elmagazino.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата www.elmagazino.com са определени в профила на всяка стока в платформата www.elmagazino.com

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата www.elmagazino.com в профила на всяка стока в платформата www.elmagazino.com

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата www.elmagazino.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата www.elmagazino.com

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата www.elmagazino.comпреди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата www.elmagazino.com или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата www.elmagazino.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата www.elmagazino.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика .

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 3, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата www.elmagazino.com

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата www.elmagazino.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата www.elmagazino.com

(3) Ако Доставчикът в платформата www.elmagazino.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата www.elmagazino.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата www.elmagazino.com

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата www.elmagazino.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата www.elmagazino.com не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на www.elmagazino.com

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата www.elmagazino.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата www.elmagazino.com

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата www.elmagazino.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата www.elmagazino.com Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата www.elmagazino.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата www.elmagazino.com има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: www.elmagazino.com

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата www.elmagazino.com се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата www.elmagazino.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата www.elmagazino.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата www.elmagazino.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на www.elmagazino.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата www.elmagazino.com

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

СПОРЕД  ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 КЪМ ЧЛ. 47, АЛ. 4 ОТ ЗП КЪМ МОМЕНТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ (НАРИЧАН СЪЩО КЛИЕНТ) ИМА ПРАВО ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ В 14 ДНЕВЕН СРОК! 

 

СПОРЕД ЧЛ. 55 АЛ. (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ ЗАПЛАЩА САМО ПРЕКИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЪЩАНЕТО (КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ) НА СТОКИТЕ ПО АЛ. 1 С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТЪРГОВЕЦЪТ СЕ Е СЪГЛАСИЛ ДА ГИ ЗАПЛАТИ, ИЛИ АКО ТЪРГОВЕЦЪТ НЕ ГО Е УВЕДОМИЛ, ЧЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ВСИЧКИ ДОСТАВКИ СА ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОСВЕН КОГАТО НИЕ КАТО ИЗПРАЩАЧ СМЕ ИЗПРАТИЛИ ГРЕШЕН ПРОДУКТ, ИЛИ ПРОДУКТЪТ Е БИЛ ПОВРЕДЕН ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТИРАНЕТО, В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕ ЗАВЕЖДА РЕКЛАМАЦИЯ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯТ.

СПОРЕД ЧЛ. 55 АЛ. (4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ НОСИ ОТГОВОРНОСТ САМО ЗА НАМАЛЕНАТА СТОЙНОСТ НА СТОКИТЕ, ПРИЧИНЕНА ОТ ИЗПРОБВАНЕТО ИМ, РАЗЛИЧНО ОТ НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА УСТАНОВИ ЕСТЕСТВОТО, ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ И ДОБРОТО ИМ ФУНКЦИОНИРАНЕ.

  • ПРИМЕР 1* КАФЕМАШИНА: ВКЛЮЧВА СЕ В КОНТАКТА, НАЛИВА СЕ ВОДА В КОНТЕЙНЕРА, НЕ СЕ СЛАГА КАФЕ ВЪВ МАШИНАТА, НАТИСКА СЕ БУТОН ЗА ПУСКАНЕ И СЕ ПРОВЕРЯВА ДАЛИ МАШИНАТА РАБОТИ НОРМАЛНО. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ. 
    АКО СЕ ПОСТАВИ СМЛЯНО КАФЕ, В КАПСУЛА ИЛИ ДРУГ ВИД КАФЕ, КАКТО И ХИМИЧЕСКА ИЛИ ФИЗИЧЕСКА ПРОМЯНА В ЦЯЛОСТТА НА УРЕДА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР КЛИЕНТА НЯМА ПРАВО НА ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА УРЕДИ ИЛИ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОРЪЧКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО ЧЛ. 47;
     
  • ПРИМЕР 2* ПРАХОСМУКАЧКА: ВКЛЮЧВА СЕ В КОНТАКТА, НАТИСКА СЕ БУТОН ЗА ПУСКАНЕ И СЕ ПРОВЕРЯВА ДАЛИ МАШИНАТА РАБОТИ НОРМАЛНО. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ ПО ЧЛ. 47. 
    АКО СЕ ПОЧИСТВА ДОМЪТ ИЛИ В УРЕДА ПОПАДНАЛ ПРАХ,БОКЛУЦИ И ПОДОБНИ, ДА СА ЗАМЪРСЕНИ ПРИСТАВКИТЕ И ЧАСТИТЕ МУ КЛИЕНТА НЯМА ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 47

 

13. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПЛАТЕНИЯТ ПРОДУКТ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 КЪМ ЧЛ. 47 ГЛАВА IV. ДЕЙСТВИЕ НА ОТКАЗА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ ТЪРГОВЕЦА.

ВЪРНАТИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ В СЪЩОТО СЪСТОЯНИЕ, В КОЕТО Е БИЛ ДОСТАВЕН (В ОПАКОВКАТА С КОЯТО Е ПРИСТИГНАЛ И С ВСИЧКИ АКСЕСОАРИ, С ЕТИКЕТИ, КОИТО СА НЕПОКЪТНАТИ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ГО ПРИДРУЖАВАТ). РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪРНАТИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, А ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТА СЕ ИЗВЪРШВА ДО 14 ДНИ ОТ ВРЪЩАНЕТО НА ПРОДУКТА ПО БАНКОВА СМЕТКА НА КЛИЕНТА ЗАЯВИЛ ПРОДУКТА.

АКО ПРОДУКТЪТ БЪДЕ ВЪРНАТ В СЪСТОЯНИЕ, В КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДАДЕН КАТО НОВ ИЛИ Е ВИДИМО ПОЛЗВАН, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ИЗИСКАМЕ ТАКСА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПРИВЕЖДАНЕТО МУ В НАЧАЛНИЯ МУ ВИД (АКО Е ВЪЗМОЖНО) ИЛИ ЗА ДА ПОКРИЕМ РАЗЛИКАТА  В ЦЕНАТА, ПОЛУЧИЛА СЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ПРОДУКТА ВТОРА РЪКА, ИЛИ, ПО ИЗБОР НА КЛИЕНТА, МОЖЕМ МУ ДОСТАВИМ ПРОДУКТА ОБРАТНО, ЗА НЕГОВА СМЕТКА.

ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ КОГАТО ВРЪЩАНЕТО НА ПРОДУКТИ, ЧИЯТО ОПАКОВКА Е ПОВРЕДЕНА ИЛИ НЕПЪЛНА, ПОКАЗВАТ СЛЕДИ ОТ ПОЛЗВАНЕ, ИЗНОСВАНЕ, ДРАСКОТИНИ, ОХЛУЗВАНИЯ, ТОКОВ УДАР, БЕЗ АКСЕСОАРИ, БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИЯ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА РЕШИМ ДАЛИ ДА ПРИЕМЕМ ВРЪЩАНЕТО ИЛИ ДА ЗАДЪРЖИМ ЧАСТ ОТ СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТА – СУМА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ СЪОБЩЕНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЛЕД ОЦЕНКА НА ЩЕТИТЕ.

СПОРЕД КЗП:

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА С АРГУМЕНТ, ЧЕ НЕ ДОПАДА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ Е ПРАВИЛЕН РАЗМЕР ИЛИ ПОДХОДЯЩ ЦВЯТ И ПР. НЕ Е ПРЕДВИДЕНО В ЗАКОНА, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СДЕЛКАТА Е СКЛЮЧЕНА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ИЛИ ИЗВЪН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ. В ТАЗИ ХИПОТЕЗА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА В РАМКИТЕ НА 14 ДНИ СЛЕД ДОСТАВКАТА, АКО ПРОДУКТЪТ НЕ Е БИЛ ИЗПОЛЗВАН. ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ПРЕДВИЖДА ТАЗИ ОПЦИЯ С ПРЕЗУМПЦИЯТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ Е ИМАЛ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С РЕАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКИТЕ САМО ПО ТЕХНИ СНИМКА ИЛИ ОПИСАНИЕ. ПРАВОТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, ЗАКУПЕНА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ИЛИ ИЗВЪН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, ОБАЧЕ, Е РАЗЛИЧНО ОТ ПРАВОТО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТАНОВЕН ДЕФЕКТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СТОКАТА Е ПРИДОБИТА ОТ ТРАДИЦИОНЕН МАГАЗИН ИЛИ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН ТАКЪВ.  

ВРЪЩАНЕТО НА ЗАКУПЕНА ОТ ТРАДИЦИОНЕН МАГАЗИН СТОКА БЕЗ ДЕФЕКТ ИЛИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 14-ДНЕВНИЯ СРОК ПРИ СДЕЛКИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ИЗВЪН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ Е ВЪПРОС ЕДИНСТВЕНО НА ДОБРА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА ОТ СТРАНА НА КОНКРЕТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР И НЕ Е НОРМАТИВНО УРЕДЕНО.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ОТКАЖЕТЕ СВОЯТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА НА НЕЙНОТО ФИЗИЧЕСКО ИЗПРАЩАНЕ ЧРЕЗ КУРИЕРСКА ФИРМА ПО-ИЗБРАНИЯТ ОТ ВАС НАЧИН БЕЗ НЕУСТОЙКИ. МОЖЕТЕ ДА ОТКАЖЕТЕ СВОЯТА ПРАТКА ДОРИ И СЛЕД ИЗПРАЩАНЕТО ПО КУРИЕР, КАТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАПЛАТЕНИ ВСИЧКИ ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ПО ДОСТАВЯНЕТО И ВРЪЩАНЕТО НА ЗАЯВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.